مبلمان غفاری

شرایط گارانتی - مبلمان غفاری

  • تاریخ شروع ضمانت محصول از زمان صدور فاکتور به مدت ۱۸ ماه یا ۱ سال و نیم میباشد.

  • خدمات پس از فروش محصول از زمان صدور فاکتور به مدت ۲۴ ماه یا ۲ سال میباشد.

  • ضمانت محصولات ما در فاکتور درج میشود و فقط با مهر فروشگاه معتبر است.

  • ضمانت شامل : کلاف و نشیمن میباشد.

  • در صورت استفاده صحیح، دوام محصولات ما چندین سال متوالی خواهد بود، ولی چگونگی استفاده از محصولات، ضمانت را محدود میکند.

  • صدمات ناشی از جابجایی محصول، تماس با آب، ضربه یا قرار گرفتن در نور آفتاب، جز ضمانت و تعهدات ما نمیباشد.

  • کلیه محصولات، از لحاظ تولید یکسان میباشند.